Ochrana osobních údajů a soukromí

Co tyto pravidla představují?

Toto jsou naše pravidla, kterými se řídíme při ochraně osobních údajů a soukromí, která vysvětluje, kdo jsme, proč a jak zpracováváme osobní údaje a v případě, že jste subjekt dotčených osobních údajů, jaká máte práva a jak se s námi spojit v případě potřeby

Kdo jsme?

Jsme společnost RICOH Czech Republic s.r.o. Naše kontaktní a další údaje jsou uvedeny na konci těchto pravidel. Jsme správcem ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným v souladu s těmito pravidly (není-li v těchto pravidlech  vysvětleno jinak).

Čí osobní údaje zpracováváme?

 

Můžeme zpracovávat osobní údaje, které se týkají vás, jestliže:

 • Jste naším zákazníkem nebo dodavatelem.   
 • Používáte naše výrobky nebo služby.
 • Pracujete pro našeho zákazníka nebo dodavatele nebo pro někoho, kdo používá naše výrobky nebo služby.
 • Jste ten (nebo pracujete pro toho), komu chceme adresovat reklamu nebo nabízet naše výrobky nebo služby. V tomto případě jsme mohli vaše osobní údaje získat přímo od vás (například prostřednictvím naší internetové stránky nebo na veletrhu či výstavě) nebo z jiného zdroje. 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat osobní údaje, které se týkají vás a které jsme získali buď od vás, nebo z jiných zdrojů. Osobní údaje, které se vás týkají a které zpracováváme, mohou zahrnovat informace uvedené níže. 

Vaše osobní údaje

Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, včetně:

 • Vašeho jména.
 • Pro koho pracujete a vaši pracovní funkci nebo obor činnosti.
 • Vaší adresy, telefonního čísla, emailové adresy nebo dalších kontaktních údajů (tyto údaje se mohou týkat vaší práce nebo vás osobně, záleží na povaze našeho vztahu s vámi nebo osobou, pro niž pracujete).

Informace, které získáme z komunikace s vámi

 

Můžeme zpracovávat informace, které získáme z komunikace s vámi, včetně:

 • Informací o vás, které jste nám poskytli při komunikování s námi po telefonu, elektronickou poštou, prostřednictvím naší internetové stránky, sociálních médií či jinak.    
 • Informací, které jste nám poskytli nebo které získáme, když použijete naši internetovou stránku, získáte naše zboží nebo využijete naše služby, dodáte nám zboží nebo služby, informujete se o výrobku, zadáte objednávku, zúčastníte se soutěže, propagace nebo průzkumu, nebo nás kontaktujete, abyste nahlásili problém, nebo když učiníte výše uvedené jménem osoby, pro kterou pracujete.

Informace týkající se našich obchodních jednání s vámi nebo osobou, pro niž pracujete

Můžeme zpracovávat informace týkající se našich obchodních jednání s vámi nebo osobou, pro niž pracujete, včetně:

 • Informací týkajících se obchodů s námi, jejímiž účastníky jste vy nebo osoba, pro niž pracujete (například údaje o zboží nebo službách, které jsme dodali vám nebo osobě, pro niž pracujete nebo získali od vás nebo osoby, pro niž pracujete).
 • Dalších informací, které se týkají vás a které potřebujeme zpracovávat, abychom s vámi nebo osobou, pro niž pracujete, uzavřeli nebo splnili smlouvu (například informace o pracovním povolení a informace od organizující spravující informace o úvěrech a jejich splácení, jestliže je to nutné, abychom mohli provést přiměřené kontroly v souvislosti s uzavíráním  smluv s vámi nebo tím, pro koho pracujete nebo jste s ním spřízněný jinak).
 • Informací o akcích, na něž jste pozvaní vy nebo ti, kteří k vám mají vztah, a vašich osobních údajích a preferencích, pokud jsou takové informace důležité pro organizaci a řízení takových akcí (například vaše požadavky na stravu).
 • Informací, které se týkají vás a které jste nám poskytli nebo které jsme my získali jinak, když jste nás navštívili (například když jste se podepsali u vstupu nebo když jste byli zaznamenáni na kamerách s uzavřeným okruhem (CCTV) při vaší návštěvě u nás, nebo jste nám poskytli registrační údaje vašeho vozidla).

Jaké osobní údaje zpracováváme,

když používáte naši internetovou stránku?

 

Informace, které od vás získáme, když navštívíte naši internetovou stránku, zahrnují:  

 • technické informace včetně adresy internetového protokolu (IP) používané k připojení vašeho počítače k Internetu, vaše přihlašovací údaje, typ prohlížeče a verze, nastavení časového pásma, typy a verze prohlížečových pluginů, operační systém a platforma;
 •  informace o vaší návštěvě včetně úplné informace o URL (Uniform Resource Locator - souboru znaků, sloužících k identifikaci přesného umístění informací na internetu), clickstream na, přes a z naší internetové stránky (včetně data a času), výrobky, které jste si prohlíželi nebo vyhledávali, doby odezvy stránky, chyby stahování, délka návštěv určitých stránek, informace o interakci stránek (jako jsou rolování, kliknutí a pohyby myší), metody používané k odchodu ze stránky, a jakékoliv telefonní číslo použité k zavolání na číslo našeho zákaznického servisu nebo kontakt na sociálních médií používaný ke spojení s týmem našeho zákaznického servisu.

Cookies

Způsob, jak používáme cookies ke zpracování osobních údajů, je vysvětlen v našich pravidlech používání cookies, které si prosím přečtěte.

Co děláme s vašimi osobními údaji?

Můžeme zpracovávat informace vaše osobní údaje pro následující účely:

 

 • Uzavření a splnění smluv s vámi nebo osobou, pro niž pracujete.
 • Pro: 
  • poskytování výrobků a služeb zákazníkům nebo jiným uživatelům takových výrobků a služeb;
  • získání výrobků a služeb od dodavatelů;
  • řízení našich vztahů se zákazníky, dodavateli nebo jinými uživateli našich výrobků a služeb;
 • přičemž pro uvedené účely můžete být vy nebo osoba, pro niž pracujete, zákazníkem, uživatelem nebo dodavatelem zboží nebo služeb.
 • Pro reklamu a nabízení našeho zboží a služeb a poskytování informací o nich. K tomu může docházet prostřednictvím přímého marketingu (jako jsou emailové zprávy) nebo telefonních hovorů. To může zahrnovat předkládání návrhů a doporučení o zboží a službách, které mohou zajímat vás nebo osobu, pro niž pracujete, a bude případně podléhat vašim uvedeným preferencím.
 • Pro správu naší internetové stránky podle našich podmínek a pro vnitřní provoz včetně odstraňování poruch, a pro analýzu údajů, testování, zkoumání, pro účely statistiky a průzkumu.  
 • Pro zkvalitňování naší stránky k zajištění, že její obsah je vám prostřednictvím vašeho počítače prezentován tím nejefektivnějším způsobem.
 • Pro  zajištění, aby naše internetové stránky a další systémy byly bezpečné a zabezpečené.
 • Pro měření nebo pochopení účinnosti reklamy, kterou vám a ostatním zobrazujeme, a pro dodávání relevantní reklamy.

 

Komu poskytujeme vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

 • Jakýmkoliv členem naší skupiny, což znamená naše dceřiné společnosti, naši mateřskou holdingovou společnost a její dceřiné společnosti.    
 • Příslušnými třetími stranami včetně:
  • našich obchodních partnerů, zákazníků, dodavatelů a subdodavatelů pro splnění jakékoli námi uzavřené smlouvy nebo jiných obchodních jednání, která s vámi nebo osobou, pro niž pracujete, vedeme v průběhu běžného podnikání; 
  • našich auditorů, právních poradců a jiných odborných  poradců nebo poskytovatelů služeb;
  • agentur spravujících informace o úvěrech a jejich splácení za účelem určení vašeho úvěrového hodnocení, jestliže se tak děje v rámci uzavírání smluv s vámi nebo osobou, pro niž pracujete.
 • ·Ve vztahu k informacím získaným prostřednictvím naší internetové stránky:
  • našimi zadavateli reklamy a reklamními sítěmi, které vyžadují osobní údaje za účelem výběru a poskytování relevantní reklamy vám a ostatním. Našim zadavatelům reklamy neposkytujeme informace o identifikovatelných osobách, ale poskytujeme jim souhrnné informace o našich uživatelích. Uvedené souhrnné informace můžeme také použít za účelem pomoci zadavatelům reklamy oslovit druh publika, na který chtějí svoji reklamu zacílit
  •  analytiky a provozovateli vyhledávačů (včetně nástrojů pro A/B testování), kteří nám pomáhají při zdokonalování a optimalizaci naší stránky za podmínek oddílu o pravidlech používání cookies, která jsou součástí těchto pravidel o zpracování osobních údajů. 

Další možná sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetím stranám:

 • V případě, že prodáváme nebo kupujeme podnik nebo aktiva. V takovém případě můžeme poskytnout vaše osobní údaje potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takového podniku nebo aktiv za podmínek tohoto dokumentu o zpracování osobních údajů.
 • Jestliže nás nebo podstatnou část našeho majetku získá třetí strana, budou v takovém případě osobní údaje, které držíme o svých zákaznících, jedním z převáděných aktiv.
 • Máme-li povinnost sdělit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti nebo za účelem prosazování nebo uplatňování našich dodacích podmínek a dalších dohod s vámi; nebo za účelem ochrany práv, majetku či bezpečnost společnosti Ricoh, našich zákazníků nebo dalších.  

Jaké jsou právní důvody našeho zpracování vašich osobních údajů?

Právní základ pro naše zpracování vašich osobních údajů je následující: 

 • Pokud je k povolení zpracování nutné získat s předmětným zpracováním osobních údajů váš předchozí souhlas, souhlas získáme a budeme na něj v souvislosti s takovým zpracováním spoléhat (viz níže jak kdykoli odvolat váš souhlas).
 • Vaše osobní údaje budeme jinak zpracovávat, pokud je jejich zpracování nezbytné:  
  • pro splnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy na vaši žádost;
  • pro splnění právní povinnosti, která se nás vztahuje; nebo 
  • pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiné osoby s tím, že to lze pouze za okolností, kdy před těmito zájmy nemají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů (většina okolností, při kterých zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti se vztahem, který máme s osobou, pro niž pracujete, bude spadat do této kategorie). 

Kde zpracováváme osobní údaje?

Údaje, které zpracováváme v souvislosti s vámi, se mohou předávat a ukládat na místě mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"), které nemusí podléhat rovnocenné ochraně jako podle právních předpisů o ochraně osobních údajů. Mohou být také zpracovávány zaměstnanci, kteří se nacházejí mimo EHP a kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Sem patří zaměstnanci zapojení mimo jiné do plnění objednávek, zpracování údajů o platbách a poskytování pomocných služeb.

Pokud se osobní údaje předávají v souvislosti s poskytováním našich služeb, podnikneme veškerá přiměřená opatření k zajištění, že podléhají přiměřené ochraně, jako jsou uznávané postupy pro zachování adekvátní ochrany, což může zahrnovat uzavření standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů, jak je schválila Evropská komise (viz http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html), a že jsou zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito pravidly  na ochranu soukromí.  

Všechny námi zpracovávané osobní údaje jsou bezpečně ukládány. Všechny platební transakce budou kódované pomocí vhodné technologie.  Pokud jsme vám poskytli (nebo pokud jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem naší internetové stránky nebo systémům, je vaší zodpovědností, abyste takové heslo uchovali v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

Přenos informací prostřednictvím internetu není bohužel zcela bezpečný. Přestože pro ochranu vašich osobních údajů uděláme vše, co je v našich silách, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naši internetovou stránku a každý přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše informace, uplatníme striktní postupy a použijeme bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.  

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Zpracováváme osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účel(y), pro který(é) byly původně shromážděny; poté budou vymazány nebo archivovány s výjimkou případů, kdy je pro nás nezbytné údaje dále zpracovávat za účelem splnění právních povinností, které se na nás vztahují, nebo za jiným oprávněným a zákonným účelem.   

Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají a které zpracováváme, máte následující práva:

 

 • Můžete požádat o přístup k dotčeným osobním údajům (viz oddíl získání přístupu k vašim osobním údajům níže).
 • Můžete požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které zpracováváme.
 • Za určitých okolností (běžně v případech, kdy byly osobní údaje poskytnuty vámi a není již nutné, abychom je nadále zpracovávali) můžete mít právo požádat, abychom dotčené osobní údaje vymazali.  
 • Pokud zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, na základě vašeho předchozího souhlasu s takovým zpracováním, můžete svůj souhlas kdykoli odvolatv takovém případě dotčené zpracování zastavíme.   
 • Máte-li stížnost ohledně námi prováděného zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat nebo podat formální stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  

 • Právo vznést námitku:

Máte právo vznést kdykoli námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokudse týká tohoto přímého marketingu. 

Učinit tak můžete odpovědí na kteroukoliv z obdržených zpráv nebo na níže uvedené kontakty. 

Jak odvoláte svůj souhlas se zpracováním  

Souhlas s jakýmkoli zpracováním osobních údajů můžete odvolat:

 • Emailovou zprávou zaslanou na naši adresu oou@ricoh.cz
 • Písemným oznámením zaslaným na naši adresu uvedenou níže.

 

Jak uplatníte svoje právo  na přístup k vašim osobním údajům

Právo na přístup ke svým osobním údajům můžete uplatnit:

 • Emailovou zprávou zaslanou na naši adresu oou@ricoh.cz
 • Písemným oznámením zaslaným na naši adresu uvedenou níže.

Dovolujeme si upozornit, že před tím, než poskytneme požadované informace, můžeme být nuceni požádat vás o další informace k potvrzení vaší totožnosti.  

Naše údaje – pro kontaktování naší společnosti

Naše úplné kontaktní údaje jsou: 

RICOH Czech Republic s.r.o.

Jihlavska 1558/21

Prague 4 – 140 00

Kontakt:  Martin Řehoř

Telefon: +420 271 123 237

Email:     martin.rehor@ricoh.cz 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů je dozorový úřad v České republice a může poskytnout další informace o vašich právech a našich povinnostech ve vztahu k vašim osobním údajům a také se zabývat všemi vašimi stížnostmi ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů.  

Změny těchto pravidel

Všechny změny, které v těchto pravidlech na ochranu soukromí v budoucnu učiníme, budou zveřejněny na této stránce, případně vám budou oznámeny elektronickou poštou. Pravidelně prosím tato pravidla na ochranu soukromí zkontrolujte, abyste zjistili jejich případné aktualizace a změny.   

Datum účinnosti těchto pravidel

Datum poslední aktualizace těchto pravidel 25.05.2018 

 

 

  

 

Čo tieto pravidlá predstavujú?

Toto sú naše pravidlá, ktorými sa riadime pri ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracovávame osobné údaje a v prípade, že ste subjektom dotknutých osobných údajov, aké máte práva a ako sa s nami môžete spojiť v prípade potreby.

Kto sme?

Sme spoločnosť RICOH Slovakia s.r.o. Naše kontaktné a ďalšie údaje sú uvedené na konci týchto pravidiel. Sme správcom vo vzťahu k osobným údajom, spracovávaným v súlade s týmito pravidlami (pokiaľ v týchto pravidlách nie je  vysvetlené inak).

Koho osobné údaje spracovávame?

 

Môžeme spracovávať osobné údaje, ktoré sa týkajú vás, pokiaľ:

 • Ste našim zákazníkom alebo dodávateľom.
 • Používate naše výrobky alebo služby.
 • Pracujete pre nášho zákazníka, dodávateľa alebo pre niekoho, kto používa naše výrobky alebo služby.
 • Ste ten (alebo pracujete pro toho), komu chceme adresovať reklamu alebo ponúkať naše výrobky alebo služby. V tomto prípade sme mohli vaše osobné údaje získať priamo od vás (napríklad prostredníctvom našej internetovej stránky alebo na veľtrhu či výstave) alebo z iného zdroja.

Aké osobné údaje spracovávame?

Môžeme spracovávať osobné údaje, ktoré sa týkajú vás a ktoré sme získali buď od vás alebo z iných zdrojov. Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré spracovávame, môžu zahŕňať informácie uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje

Môžeme spracovávať vaše osobné údaje, vrátane:

 •  Vášho mena.
 • Pre koho pracujete a vašu pracovnú funkciu alebo druh činnosti.
 • Vašej adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy alebo ďalších kontaktných údajov (tieto údaje sa môžu týkať vašej práce alebo vás osobne, záleží na povahe nášho vzťahu s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete).

Informácie, ktoré získame z komunikácie s vami

 

Môžeme spracovávať informácie, ktoré získame z komunikácie s vami, vrátane:

 •  Informácií o vás, ktoré ste nám poskytli pri komunikovaní s nami po telefóne, elektronickou poštou, prostredníctvom našej internetovej stránky, sociálnych médií či iným spôsobom.
 • Informácií, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré získame, keď použijete našu internetovú stránku, získate náš tovar alebo využijete naše služby, dodáte nám tovar alebo služby, informujete sa o výrobku, zadáte objednávku, zúčastníte sa súťaže, propagácie alebo prieskumu, alebo nás kontaktujete, aby ste nahlásili problém, alebo keď vykonáte vyššie uvedené v mene osoby, pre ktorú pracujete.

Informácie týkajúce sa našich obchodných rokovaní s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete

Môžeme spracovávať informácie týkajúce sa našich obchodných rokovaní s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete, vrátane:

 • Informácií, týkajúcich sa obchodov s nami, ktorých účastníkmi ste vy alebo osoba, pre ktorú pracujete (napríklad údaje o tovare alebo službách, ktoré sme dodali vám alebo osobe, pre ktorú pracujete alebo získali od vás alebo osoby, pre ktorú pracujete).
 • Ďalších informácií, ktoré sa týkajú vás a ktoré potrebujeme spracovávať, aby sme s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete, uzavreli alebo plnili zmluvu (napríklad informácie o pracovnom povolení a informácie od organizácie spravujúcej informácie o úveroch a ich splácaní, pokiaľ je to nutné, aby sme mohli vykonať primerané kontroly v súvislosti s uzatváraním zmlúv s vami alebo s tým, pre koho pracujete alebo ste s ním spriaznení iným spôsobom).
 • Informácií o podujatiach, na ktoré ste pozvaní vy alebo iné vám blízke osoby, a vašich osobných údajoch a preferenciách, pokiaľ sú takéto informácie dôležité pre organizáciu a riadenie takýchto akcií (napríklad vaše požiadavky na stravu).
 • Informácií, ktoré sa týkajú vás a ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme my získali iným spôsobom, keď ste nás navštívili (napríklad keď ste sa podpísali pri vstupe alebo keď ste boli zaznamenaní na kamerách s uzavretým okruhom (CCTV) pri vašej návšteve u nás, alebo ste nám poskytli registračné údaje vášho vozidla).

Aké osobné údaje spracovávame,

keď používate našu internetovú stránku?

 

Informácie, ktoré od vás získame, keď navštívite našu internetovú stránku, zahŕňajú: 

 • technické informácie, vrátane adresy internetového protokolu (IP), používané k pripojeniu vášho počítača k Internetu, vaše prihlasovacie údaje, typ prehliadača a verziu, nastavenie časového pásma, typy a verzie prehliadačových pluginov, operačný systém a platformu;
 • informácie o vašej návšteve, vrátane úplnej informácie o URL (Uniform Resource Locator - súbore znakov, určených k identifikácii presného umiestnenia informácií na internete), clickstream na, cez a z našej internetovej stránky (vrátane dátumu a času), výrobky, ktoré ste si prehliadali alebo vyhľadávali, doby odozvy stránky, chyby sťahovania, dĺžka návštev určitých stránok, informácie o interakcii stránok (ako sú rolovanie, kliknutie a pohyby myšou), metódy používané k odchodu zo stránky a akékoľvek telefónne číslo, použité k volaniu na číslo nášho zákazníckeho servisu alebo kontakt na sociálnych médiách, používaný k spojeniu sa s tímom nášho zákazníckeho servisu.

Cookies

Spôsob, ako používame cookies k spracovaniu osobných údajov, je vysvetlený v našich pravidlách používania cookies, ktoré si prosím prečítajte.

Čo robíme s vašimi osobnými údajmi?

Môžeme spracovávať vaše osobné údaje pre nasledujúce účely:

 • Uzavretie a splnenie zmlúv s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete.
 • Pre:
  • poskytovanie výrobkov a služieb zákazníkom alebo iným užívateľom takýchto výrobkov a služieb;
  • získanie výrobkov a služieb od dodávateľov;
  • riadenie našich vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi alebo inými užívateľmi našich výrobkov a služieb;
 • pričom pre uvedené účely môžete byť vy alebo osoba, pre ktorú pracujete, zákazníkom, užívateľom alebo dodávateľom tovarov alebo služieb.
 • Pre reklamu a ponuku našich tovarov a služieb, a poskytovanie informácií o nich. K tomu môže dochádzať prostredníctvom priameho marketingu (ako sú emailové správy) alebo telefónnych hovorov. To môže zahŕňať predkladanie návrhov a doporučení o tovaroch a službách, ktoré môžu zaujímať vás alebo osobu, pre ktorú pracujete, a bude prípadne podliehať vašim uvedeným preferenciám.
 • Pre správu našej internetovej stránky podľa našich podmienok a pre vnútornú prevádzku, vrátane odstraňovania porúch, a pre analýzu údajov, testovanie, skúmanie, pre účely štatistiky a prieskumu.
 • Pre skvalitňovanie našej stránky uistením sa, že jej obsah je vám prostredníctvom vášho počítača prezentovaný tým najefektívnejším spôsobom.
 • Pre  uistenie sa, že naše internetové stránky a ďalšie systémy sú bezpečné a zabezpečené.
 • Pre zmeranie alebo pochopenie účinnosti reklamy, ktorú vám a ostatným zobrazujeme, a pre dodávanie relevantnej reklamy.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

 • Ktorýmkoľvek členom našej skupiny, čiže s našimi dcérskymi spoločnosťami, s našou materskou holdingovou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami.
 • Príslušnými tretími stranami, vrátane:
  • našich obchodných partnerov, zákazníkov, dodávateľov a subdodávateľov pre splnenie akejkoľvek nami uzatvorenej zmluvy alebo iných obchodných jednaní, ktoré s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete, vedieme v priebehu bežného podnikania;
  • našich audítorov, právnych poradcov a iných odborných poradcov alebo poskytovateľov služieb;
  • agentúr spravujúcich informácie o úveroch a ich splácaní za účelom určenia vášho úverového hodnotenia, pokiaľ sa tak deje v rámci uzatvárania zmlúv s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete.
 • Vo vzťahu k informáciám získaným prostredníctvom našej internetovej stránky:
  • o   našimi zadávateľmi reklamy a reklamnými sieťami, ktoré vyžadujú osobné údaje za účelom výberu a poskytovania relevantnej reklamy vám a ostatným. Našim zadávateľom reklamy neposkytujeme informácie o identifikovateľných osobách, ale poskytujeme im súhrnné informácie o našich užívateľoch. Uvedené súhrnné informácie môžeme tiež použiť s cieľom pomôcť zadávateľom reklamy osloviť druh publika, na ktorý chcú svoju reklamu zacieliť;
  • analytikmi a prevádzkovateľmi vyhľadávačov (vrátane nástrojov pre A/B testovanie), ktorí nám pomáhajú pri zdokonaľovaní a optimalizácii našej stránky, za podmienok oddielu o pravidlách používania cookies, ktoré sú súčasťou týchto pravidiel o spracovaní osobných údajov.

Ďalšie možné zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami:

 • V prípade, že predávame alebo kupujeme podnik alebo aktíva. V takomto prípade môžeme poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takéhoto podniku alebo aktív za podmienok tohto dokumentu o spracovaní osobných údajov.
 • Pokiaľ nás alebo podstatnú časť nášho majetku získa tretia strana, budú v takomto prípade osobné údaje, ktoré držíme o svojich zákazníkoch, jedným z prevádzaných aktív.
 • Pokiaľ máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať vaše osobné údaje za účelom splnenia zákonnej povinnosti alebo za účelom presadzovania alebo uplatňovania našich dodacích podmienok a ďalších dohôd s vami; alebo za účelom ochrany práv, majetku či bezpečnosti spoločnosti Ricoh, našich zákazníkov alebo ďalších.  

Aké sú právne dôvody nášho spracovania vašich osobných údajov?

Právny základ pre naše spracovanie vašich osobných údajov je nasledujúci:

 • Pokiaľ je k povoleniu spracovania nutné získať s predmetným spracovaním osobných údajov váš predchádzajúci súhlas, tak tento získame a budeme na ňom v súvislosti s takýmto spracovaním spoliehať (viď nižšie ako kedykoľvek odvolať váš súhlas).
 • Vaše osobné údaje budeme naďalej spracovávať, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné:
  • pre splnenie zmluvy, kde ste jednou stranou alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením takejto zmluvy na vašu žiadosť;
  • pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje; alebo
  • pre účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov inej osoby s tým, že to je možné iba za okolností, kedy pred týmito záujmami nemajú prednosť vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu osobných údajov (väčšina okolností, pri ktorých spracovávame vaše osobné údaje v súvislosti so vzťahom, ktorý máme s osobou, pre ktorú pracujete, bude spadať do tejto kategórie).

Kde spracovávame osobné údaje?

Údaje, ktoré spracovávame v súvislosti s vami, sa môžu predávať a ukladať na mieste mimo Európsky hospodársky priestor ("EHP"), ktoré nemusia podliehať rovnocennej ochrane ako podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Môžu byť tiež spracovávané zamestnancami, ktorí sa nachádzajú mimo EHP a ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov. Sem patria zamestnanci zapojení okrem iného do plnenia objednávok, spracovania údajov o platbách a poskytovania pomocných služieb.

Pokiaľ sa osobné údaje odovzdávajú v súvislosti s poskytovaním našich služieb, podnikneme všetky primerané opatrenia k zabezpečeniu, že podliehajú primeranej ochrane, ako sú uznávané postupy pre zachovanie adekvátnej ochrany, čo môže zahŕňať uzavretie štandardných zmluvných doložiek pre odovzdávanie osobných údajov, ako ich schválila Európska komisia (viď http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html), a že sú spracovávané bezpečne a v súlade s týmito pravidlami na ochranu súkromia. 

Všetky nami spracovávané osobné údaje sú bezpečne uložené. Všetky platobné transakcie budú kódované pomocou vhodnej technológie.  Pokiaľ sme vám poskytli (alebo pokiaľ ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým častiam našej internetovej stránky alebo systémov, je vašou zodpovednosťou, aby ste takéto heslo udržali v tajnosti. Žiadame vás, aby ste heslo s nikým nezdieľali.

Prenos informácií prostredníctvom internetu nie je bohužiaľ úplne bezpečný. Napriek tomu, že pre ochranu vašich osobných údajov urobíme všetko, čo je v našich silách, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu internetovú stránku a každý prenos je na vaše vlastné riziko. Hneď ako obdržíme vaše informácie, uplatníme striktné postupy a použijeme bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu. 

Ako dlho spracovávame osobné údaje?

Spracovávame osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné pre účel(y), pre ktorý(é) boli pôvodne zhromažďované; následne budú vymazané alebo archivované s výnimkou prípadov, kedy je pre nás nevyhnutné údaje ďalej spracovávať za účelom splnenia právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, alebo za iným oprávneným a zákonným účelom.  

Aké sú vaše práva?

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú a ktoré spracovávame, máte nasledujúce práva:

 • Môžete požiadať o prístup k dotknutým osobným údajom (viď oddiel získanie prístupu k vašim osobným údajom nižšie).
 • Môžete požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracovávame.
 • Za určitých okolností (bežne v prípadoch, kedy boli osobné údaje poskytnuté vami a nie je už nutné, aby sme ich naďalej spracovávali) máte právo požiadať, aby sme dotknuté osobné údaje vymazali.
 • Pokiaľ spracovávame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, na základe vášho predchádzajúceho súhlasu s takýmto spracovaním môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať; v takomto prípade dotknuté spracovanie zastavíme.
 • Pokiaľ máte sťažnosť ohľadom nami vykonávaného spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať alebo podať formálnu sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • Právo vzniesť námietku:
  Máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.

  Urobiť tak môžete odpoveďou na ktorúkoľvek z obdržaných správ alebo na nižšie uvedené kontakty.

Ako odvoláte svoj súhlas so spracovaním  

Súhlas s akýmkoľvek spracovaním osobných údajov môžete odvolať:

 • Emailovou správou zaslanou na našu adresu oou@ricoh.cz
 • Písomným oznámením zaslaným na našu adresu uvedenú nižšie.

 

Ako uplatníte svoje právo  na prístup k vašim osobným údajom

Právo na prístup k svojim osobným údajom môžete uplatniť:

 • Emailovou správou zaslanou na našu adresu oou@ricoh.cz
 • Písomným oznámením zaslaným na našu adresu uvedenú nižšie.

Dovoľujeme si upozorniť, že predtým, ako poskytneme požadované informácie, môžeme byť nútení vás požiadať o ďalšie informácie k potvrdeniu vašej totožnosti. 

Naše údaje – pre kontaktovanie našej spoločnosti

Naše kompletné kontaktné údaje sú:

RICOH Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava

 

Kontaktná osoba: Jiří Ondrůšek
Telefón: +420 577 571 262
Email: jiri.ondrusek@ricoh.cz

 

Úrad pre ochranu osobných údajov

Úrad pre ochranu osobných údajov je dozorný úrad v Slovenskej republike a môže poskytnúť ďalšie informácie o vašich právach a našich povinnostiach vo vzťahu k vašim osobným údajom a tiež sa zaoberať všetkými vašimi sťažnosťami ohľadom nášho spracovania vašich osobných údajov. 

Zmeny týchto pravidiel

Všetky zmeny, ktoré v týchto pravidlách na ochranu súkromia v budúcnosti vykonáme, budú zverejnené na tejto stránke, prípadne vám budú oznámené elektronickou poštou. Pravidelne prosím tieto pravidlá na ochranu súkromia kontrolujte, aby ste zistili ich prípadné aktualizácie a zmeny.  

Dátum účinnosti týchto pravidiel

Dátum poslednej aktualizácie týchto pravidiel 25.05.2018

 

 

TISKOVÉ ZPRÁVY

Zajištění provozu RICOH Czech Republic a RICOH Slovakia v době karantény

18. 3. 2020

Vážení zákazníci, v souvislosti s aktuální situací ohledně viru Covid-19 vás informujeme, že společnosti RICOH v ČR a SR jsou nadále v provozu a v rámci stanovených možností a vládních opatření poskytují i nadále služby svým zákazníkům.

Zobrazit

Drupa se odkládá

17. 3. 2020

17. března 2020 Messe Düsseldorf oznámilo své rozhodnutí odložit Drupu, největší polygrafickou výstavu na světě, s ohledem na vývoj situace kolem Covid-19. Akce se bude konat od 20. do 30. dubna 2021.

Zobrazit

IDC MarketScape uvádí Ricoh jako světového lídra v oblasti vysokorychlostního inkoustového tisku

4. 3. 2020

Tokio, 4. března 2020 – Ricoh dnes oznámil, že jej nová zpráva analytické společnosti IDC MarketScape analytické společnosti IDC ho označila za světového lídra ve vysokorychlostním inkoustovém tisku.

Zobrazit

Ricoh aktualizoval zabezpečení ovladačů pro tiskárny a PC faxy

21. 2. 2020

22. ledna 2020, aktualizováno 21.2.2020 V zájmu poskytování nejvyšší úrovně zabezpečení svým zákazníkům po celém světě společnost Ricoh soustavně posuzuje a kontroluje své produkty a služby.

Zobrazit

Ricoh Europe a Vizetto navázali partnerskou spolupráci s cílem rozvíjet digitální pracoviště

13. 2. 2020

Ricoh Europe, Londýn, 6. února 2020 – Specialista v oboru technologií na pracovištích Ricoh Europe navázal partnerství se společností Vizetto, tvůrcem softwaru Reactiv SUITE.

Zobrazit

Dle většiny zaměstnanců umělá inteligence zlepší pracovní život, ale nevidí strategii zavádění

5. 2. 2020

Ricoh Europe, Londýn, 5. února 2020 – Stroje nové generace přinesou revoluci na pracovištích budoucnosti a 54 % zaměstnanců věří, že zaměstnavatelé využijí AI a další technologie ke zlepšení pracovních podmínek.

Zobrazit

Na ISE 2020 předvede Ricoh možnosti AV integrace a nové technologie na zlepšení pracovišť

3. 2. 2020

Ricoh Europe, 3. února 2020 – Ricoh je připraven představit svoje nejnovější inovace pro podporu spolupráce, produktivity a výkonu na největším světovém AV veletrhu ISE od 11. do 14. února na výstavišti RAI Exhibition and Convention Centre v Amsterdamu.

Zobrazit

Ricoh získal v průzkumu globálních dodavatelů nejvyšší zlaté hodnocení od agentury EcoVadis

1. 2. 2020

Ricoh Europe, Londýn, 1. února 2020 – Společnost Ricoh opět obdržela nejvyšší zlaté hodnocení Gold v průzkumu udržitelného rozvoje, který každoročně provádí agentura EcoVadis. Ricoh dostává nejvyšší ocenění v tomto průzkumu pravidelně od roku 2014.

Zobrazit

Ricoh Europe oznamuje jmenování Cliva Stringera na klíčovou pozici s úkolem uspokojit tržní poptávku

16. 1. 2020

Ricoh Europe, Londýn, 15. ledna 2020 – Ricoh Europe pokračuje v inovacích a dál rozvíjí příležitosti využití vysokorychlostních inkoustových systémů a řešení. Jmenuje Clivea Stringera ředitelem divize Kontinuálního tisku a high-endového softwaru.

Zobrazit

Ricoh získal ocenění od Buyers Lab za barevnou inteligentní multifunkční tiskárnu A4

13. 1. 2020

Ricoh Europe, Londýn, 8. ledna 2020 – Ricoh slaví další úspěch. Obdržel ocenění BLI Winter Pick Award udělovanou agenturou Keypoint Intelligence – Buyers Lab za svou novou barevnou inteligentní multifunkční tiskárnu A4 (MFP), řady Ricoh IM C300.

Zobrazit

Copyright 2020 Ricoh. Všechna práva vyhrazena.

×