Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Informace týkající se zdraví a bezpečnosti

Všechny naše výrobky jsou v souladu s mezinárodními normami pro zdraví a bezpečnost.
Kromě požadavků vyplývajících ze zákona zde najdete také další informace týkající se životního prostředí, které vám umožní využívat svůj výrobek Ricoh co nejlépe a porozumět našemu závazku vůči životnímu prostředí.

Elektrostatický výboj a výrobky Ricoh

Centrum pro zajišťování kvality společnosti Ricoh vyšetřovalo zprávy o tom, že někteří uživatelé MFP Ricoh během používání zažili elektrický šok. Bylo zjištěno, že příčinou je „elektrostatický výboj“, který je pro člověka neškodný. Sdíleli jsme řadu tipů, jak mohou uživatelé snížit možnost vzniku elektrostatických výbojů.

Další informace o tom, jak omezit elektrostatické výboje, najdete zde.

Eko štítky

Naše výrobky splňují mnoho mezinárodních a evropských požadavků na eko štítky z hlediska environmentálního designu a účinnosti. 

Existují tři typy environmentálních štítků, které označují, že výrobky jsou uznávány jako environmentálně zodpovědné nebo jsou v současné době projednávány organizací ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci). Skupina Ricoh aktivně propaguje používání těchto štítků, aby pomohla našim zákazníkům, pro které je ochrana životního prostředí důležitá.

Další informace o EKO štítcích.

Bezpečnostní listy materiálu (MSDS)

Bezpečnostní listy materiálu obsahují podrobné informace o dodávkách produktů, které se týkají zdravotních a bezpečnostních aspektů při jejich používání a likvidaci.

Nejčastější dotazy týkající se nařízení REACH

Otázka 1: Kde najdu všeobecné informace o nařízení REACH? 
REACH je regulační rámec EU pro registraci, hodnocení, schvalování a omezování chemických látek. Další informace o nařízení REACH najdete na našich globálních webových stránkách.  

Další informace o nařízení REACH

Otázka 2: Jak získává společnost Ricoh informace o shodě týkající se obsahu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)? 

Kontaktujeme naše dodavatele za účelem shromažďování základních informací, které je třeba předávat. Za tímto účelem se účastníme průmyslových sdružení, která spojují mnoho společností v dodavatelském řetězci (v Japonsku i jinde) a podporujeme navazování spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami v celém odvětví. Kromě toho posilujeme náš vlastní interní systém pro kompletní správu chemických látek a s nimi souvisejících informací.  

Otázka 3: Mohu vyhledat informace o látkách SVHC u svého výrobku?  

Pokud jsou ve vašem výrobku přítomny látky SVHC, lze je najít pomocí odkazů:   VHC – Stroje Databáze MSDS 

Otázka 4: Pokud u modelu výrobku dojde ke změnám látek používaných společností Ricoh, jak bude zákazník informován? 

Skupina Ricoh poskytne informace o látkách SVHC prostřednictvím systému správy chemických látek obsažených ve výrobcích skupiny Ricoh. Poskytnuté informace budou aktuální v okamžiku podání žádosti o informace.  

Otázka 5: Pokud jsou ve výrobku přítomny látky SVHC, plánujete přerušit používání těchto látek nebo používat alternativní (bezpečnější) látky s menším dopadem na životní prostředí? 

V tomto okamžiku nařízení REACH neukládá nová omezení pro používání látek SVHC ani nevyžaduje, aby společnosti předkládaly plány nahrazování takových látek. Tyto povinnosti se ukládají až po zařazení látky SVHC na seznam látek podléhajících schválení (Příloha XIV nařízení REACH).  

Zásadou skupiny Ricoh je pravidelně přezkoumávat používání environmentálně citlivých látek s ohledem na vědecký vývoj, aby bylo možné vhodně kontrolovat přítomnost těchto chemických látek v našich výrobcích.  

Otázka 6: Může mi společnost Ricoh poskytnout údaje o množství látek SVHC ve výrobku Ricoh?  

Nařízení REACH nevyžaduje měření množství látek SVHC v jednotlivém výrobku, a proto skupina Ricoh tyto informace neposkytuje.  

Informace o WEEE pro recyklační společnosti

V souladu s požadavky směrnice o WEEE a za účelem získání podrobnějších informací a odpovědí na otázky týkající se demontáže výrobků Ricoh navštivte prosím databázi informací o recyklaci WEEE.

Abyste získali přístup do databáze informací o recyklaci WEEE, budete se muset přihlásit nebo vytvořit nový uživatelský účet.