Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Kopii příslušných licenčních podmínek najdete v dokumentaci a dalších informacích dodaných s výrobkem, nebo se obraťte na společnost Ricoh a vyžádejte si kopii licenčních podmínek.  Zdroje ke stažení, které poskytujeme na našich webových stránkách („Software“), slouží k podpoře produktů Ricoh. Vlastníkem Softwaru je společnost Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, Spojené království („Ricoh“) nebo třetí strana, která poskytla společnosti Ricoh právo udělovat podlicence na Software.  Vy, koncový uživatel, budete Software používat v souladu s podmínkami této Smlouvy. Načtením Softwaru do jakéhokoli počítače vyjadřujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud podmínky této Smlouvy nepřijímáte, nesmíte načíst Software do žádného počítače.  

Poskytnutí licence 
Software můžete používat se zařízením Ricoh, pro které byl tento software vytvořen. Jste oprávněni používat Software na jakémkoli počítači, který umožňuje elektronický přístup k zařízení. Nejste oprávněni pronajímat, půjčovat, prodávat ani jinak šířit Software ani převádět vaše práva vyplývající z této licence na třetí stranu.  

Přijetí  
Stažením Softwaru vyjadřujete, že přijímáte podmínky této Smlouvy. 

Trvání  
Tato licence je platná do ukončení její platnosti. Pokud nedodržíte podmínky této Smlouvy, společnost Ricoh licenci okamžitě ukončí. Po ukončení platnosti musíte bez zbytečného odkladu zničit všechny kopie Softwaru a jeho dokumentace.  

Vlastnictví Softwaru 
Výslovnou podmínkou této Smlouvy je, že společnost Ricoh nebo prodejce třetí strany, který poskytl společnosti Ricoh právo udělovat podlicence na Software, si za všech okolností ponechává práva a vlastnictví softwaru.  

Kopírování 
Software a jeho dokumentace jsou chráněny autorskými právy. Nesmíte vytvářet žádné kopie ani dovolit ostatním kopírovat Software, s výjimkou takových kopií, které jsou nezbytné pro zabezpečení provozu. Za tímto účelem je možné vytvořit až tři kopie. Na všechny takové kopie se vztahují podmínky této Smlouvy. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat, slučovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat ani vytvářet odvozená díla na základě celého Softwaru ani jeho částí a/nebo jeho dokumentace. Za jakékoli porušení autorských práv, neoprávněný přenos, reprodukci nebo použití Softwaru a/nebo jeho dokumentace můžete nést právní odpovědnost. Pokud je pro vzájemnou kompatibilitu nezbytné reverzní inženýrství nebo dekompilace, kontaktujte společnost Ricoh.  

Záruky 
Společnost Ricoh neposkytuje žádné záruky, pokud jde o Software a/nebo jeho dokumentaci. Všechny soubory, ovladače a další materiály se dodávají „tak, jak jsou“.  

Zřeknutí se odpovědnosti 
Společnost Ricoh v maximálním možném rozsahu podle platných právních předpisů odmítá veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.  

Odpovědnost
Společnost Ricoh nenese odpovědnost za chyby vyskytující se v Softwaru a/nebo v jeho dokumentaci ani za ušlý zisk, ztrátu dat, nekompatibilitu, infekce, ztracené příležitosti, následné nebo náhodné škody vzniklé v důsledku takových chyb. Společnost Ricoh v maximálním možném rozsahu podle platných právních předpisů odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené používáním nebo nemožností používat Software.  

Nerozšiřování  
Nebudete prodávat, převádět ani jinak zpřístupňovat Software žádné společnosti (společnostem), sdružení (sdružením) ani žádné osobě (osobám) zapojeným do výzkumu a vývoje, výroby a používání konvenčních, jaderných, chemických nebo biologických zbraní a/nebo raketových technologií.  

Oddělitelnost 
Pokud bude jakákoli část nebo ustanovení této Smlouvy považována za nevymahatelnou nebo v rozporu s platným právem kterékoli jurisdikce, nebude tím dotčena platnost zbývajících částí ani ustanovení.  

Rozhodné právo 
Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy Anglie.  

Příslušný soud 
Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou předány do výlučné soudní pravomoci příslušného soudu v Anglii.