Zásady pro soubory cookie

Ricoh ke zdokonalování tohoto webu využívá nástroje na shromažďování dat, například soubory cookie. Chcete-li zjistit, jak lze tato nastavení změnit, a získat další informace o souborech cookie, klikněte sem.

Informace o produktu z hlediska životního prostředí, zdraví a bezpečnosti

Všechny naše produkty splňují mezinárodní i lokální standardy týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Vedle zákonných požadavků zde naleznete další informace týkající se životního prostředí, které vám umožní vytěžit z vašeho produktu Ricoh co nejvíce a porozumět našim závazkům v oblasti environmentálních, sociálních a správních cílů.

Prohlášení o shodě

Prohlášení EU o shodě je povinný dokument, který každý výrobce (nebo jeho pověřený zástupce) musí podepsat na důkaz, že jeho produkty splňují požadavky Evropské unie. Podpisem tohoto prohlášení přebírá výrobce plnou zodpovědnost za soulad produktu s platnými zákony EU.

Zjistěte více.

Bezpečnostní datové listy

Bezpečnostní datové listy poskytují podrobné informace o dodávkách produktu týkající se zdravotních a bezpečnostních aspektů jejich využívání a likvidace.
Využívejte databázi bezpečnostních datových listů k vyhledávání dodávek souvisejících s vaším produktem.

IT Eko prohlášení

Ricoh veřejně publikuje produktové informace související s životním prostředím ve svém „eko prohlášení“, které zahrnuje mimo jiné chemické látky, elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnostní předpisy, stejně jako bezpečnostní předpisy týkající se materiálů, obalů a energií, materiály, obaly a energetickou účinnost.
Naše IT Eko prohlášení podle jednotlivých modelů naleznete zde.

Produkty v souladu se značkou Blue Angel

Blue Angel, první ekoznačka na světě, která stanovila vysoký standard pro širokou škálu ekologicky šetrných produktů a služeb. Značka Blue Angel stanovuje vysoké standardy na produktový design šetrný k životnímu prostředí. Považuje se za spolehlivého průvodce co do udržitelnější spotřeby.
Více o certifikátech a produktových informačních listech Blue Angel naleznete zde.

Látky v produktech Ricoh

Ekologické standardy veřejných zakázek Ricoh Group specifikují látky, které jsou pro použití v dodávaných produktech a obalech Ricoh zakázané. Možné jsou výjimky povolené úřady. Společnost Ricoh od všech dodavatelů vyžaduje, aby v souladu s tím zakázané látky nepřidávali do svých dílů a materiálů dodávaných společnosti Ricoh.  Specifikace týkající se životního prostředí je integrovaná do požadavků směrnice týkající se designu Ricoh a do procesů vývoje produktů.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) spravuje nařízení REACH 1907/2006 včetně seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) a přílohy XVII uvádějící látky podléhající omezení. Článek 33 nařízení REACH vyžaduje od dodavatele zboží obsahujícího uvedené SVHC v koncentraci vyšší než 0,1% w/w, aby příjemci poskytl dostatečné informace, které jsou dodavateli dostupné, a umožnil bezpečné použití zboží včetně uvedení minimálně názvu dané látky.

Některé produkty Ricoh mohou obsahovat složky, které využívají SVHC, a všechny tyto produkty jsou z hlediska využívání bezpečné, pokud jsou používány pro zamýšlené účely a v souladu s platnými pokyny k použití. Všechny produkty Ricoh, které obsahují SVHC ve vyšší koncentraci než 0,1 % podle hmotnosti oznámené ECHA a platné do data tohoto prohlášení, byly nahrány do databáze SCIP platné od 5. ledna 2021 dále. Ohledně konkrétních informací týkajících se toho, které SVHC se nacházejí v produktech, se prosím řiďte databází. Produkty opatřené značkou Blue Angel zpravidla neobsahují SVCH v pláštích, součástích plášťů, tonerech či inkoustech. V souladu s kritérii Blue Angel mohou platit některé výjimky.

Žádné produkty dodávané společností Ricoh pro produkty kancelářského tisku neobsahují jakékoli látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) ve vyšší míře než 0,1 % podle hmotnosti stanové ECHA a platné k datu tohoto prohlášení. Pro profesionální odkazy viz portál bezpečnostních datových listů.

Zde naleznete přiložené naše prohlášení REACH.

Udržitelnost a pracoviště

Ceníme si technologií, které našim zákazníkům pomáhají snižovat náklady a podporovat udržitelnost do budoucna, a podporujeme je. S tím správným partnerem, procesy a technologií můžete převzít kontrolu nad vaším dopadem na životní prostředí a zároveň vložit svým zaměstnancům do rukou nástroje, které potřebují, aby mohli správně pracovat.  Ať už je vaším cílem snížit výdaje za energie nebo jednoduše pracovat efektivněji, můžete si být jistí, že vám zařízení Ricoh umožní vypořádat se s výzvami podnikání udržitelným způsobem – a nebudete muset dělat kompromisy v oblasti produktivity.
Zde naleznete kompletní seznam dostupných funkcí produktů, které šetří energie a zdroje, snížení CO2 a platných ekologických štítků na každý model.Náš závazek k Cílům udržitelného rozvoje OSN

Postupujeme tak, abychom dosáhli Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Přečtěte si více